โรงเรียนบ้านคลองหาด ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร)

โรงเรียนบ้านคลองหาด มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร)

โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน  ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 254,400 บาท รายละเอียดดังแนบ

ประกาศ

ติดต่อเรา