แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ที่ยังไม่ได้ดำเนินการหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการโดยด่วน  สำหรับโรงเรียนที่ต้องดำเนินการโดยวิธีสอบราคาให้ประกาศในระบบ e-GP ด้วย  หากประกาศสอบราคาโดยจัดทำ  e-GP ในภายหลังจะดำเนินการไม่ได้ต้องยกเลิกประกาศสอบราคาใหม่   สำหรับงบประมาณรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (งบกลาง) ในระบบ e-GP ให้เลือกเงินงบประมาณ หน่วยงานอื่น  จึงจะใส่รหัสงบประมาณได้

ติดต่อ สพป.สก.1