เลื่อนกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือภาษาอังกฤษ

 

เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการดำเนินงาน

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  จากวันที่ 7 -10 เมษายน 2557

เป็นวันที่  8 – 10  เมษายน  2557  เวลา 08.30 น.  ณ  ห้องประชุมดอกแก้ว 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมคอมพิวเตอร์พกพา 

สำเนาขออนุญาตไปราชการมาในวันประชุมด้วย 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมดังเอกสารแนบท้าย

ติดต่อเรา