เรียนเชิญผู้บริหารในอำเภอเขาฉกรรจ์

ด้วยอำเภอเขาฉกรรจ์จะจัดงานวันครู  ในวันที่  16  มกราคม  พ.ศ.  2558  จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารในอำเภอเขาฉกรรจ์เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกียวกับ    การจัดกิจกรรมวันครูทั้งภาคเช้าและภาคกลางคืน   เชิญท่านผู้บริหารเข้าร่วมประชุมในวันที่  29  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  2557  เวลา  13.00   น  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

ผู้ประสานงานอำเภอเขาฉกรรจ์  ( นายอำนวย  แกมนิล)  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

ติดต่อ สพป.สก.1