เชิญลูกจ้างประจำเครือข่ายสองขุนเขา(เขาฉกรรจ์)จัดสถานที่

ด้วยกลุ่มเครือข่ายสองขุนเขา(เขาฉกรรจ์) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสองขุนเขา(เขาฉกรรจ์)

จึงขอเชิญลูกจ้างประจำเครือข่ายสองขุนเขา(เขาฉกรรจ์ ) จัดสถานที่ ในวันที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ โรงอาหารโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

ติดต่อ สพป.สก.1