ประกาศโรงเรียนบ้านเขาตาง้อก เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม

ประกาศโรงเรียนบ้านเขาตาง้อก

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม

ด้วยโรงเรียนบ้านเขาตาง้อก   โดยได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  ๒๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖  เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับพัสดุ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๘,๓๐๐.๐๐  บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  • เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๓๙,๑๕๐.๐๐  บาท
  • ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
  • ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  • เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้น ในการจ้างของโรงเรียนบ้านเขาตาง้อก
  • ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียน ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.  ณ  ห้องธุรการ  โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๗  มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐  น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่      ห้องธุรการ  โรงเรียนบ้านเขาตาง้อกในวัน  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๖  มกราคม  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://khaotangok.circlecamp.com, www.ska1edu.org   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๗ – ๓๖๓๐๘๐ , ๐๙๒ – ๕๘๓๓๐๘๙  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ  ณ วันที่ ๒๓  ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๕๗

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

khaotangok

ติดต่อ สพป.สก.1