ศูนย์ PEER Center อำเภอคลองหาด เชิญประชุมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) อำเภอคลองหาด ขอเรียนเชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความประสงค์จะนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-Net) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอำเภอคลองหาด เข้าร่วมประชุม ในวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลคลองหาด

ติดต่อ สพป.สก.1