โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนแบบป .1ก

 ประกาศ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก และอาคารแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙

 

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทองมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก และอาคารแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.banmaisaithong.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๔๗๙๓๑๓๓๒ ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

(นายประสิทธิ์ พรมสร)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

ดูเอกสารแนบ

ติดต่อ สพป.สก.1