ประกาศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสปช.๑๐๕/๒๙และอาคารเรียนก่อสร้างเอง
โรงเรียนบ้านเขาแหลมมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสปช.๑๐๕/๒๙
และอาคารเรียนก่อสร้างเอง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๐,๘๐๐.๐๐ บาท
(สี่แสนสองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนบ้านเขาแหลม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนบ้านเขาแหลม ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bklschool.org
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๙๕๗๒๐๒๓๑ ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อเรา