ประชาสัมพันธ์ กรรมการคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557

ให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2557  ระดับสนามสอบที่ Remote Drive ว่าถูกต้องหรือไม่  กรรมการท่านใดไม่สะดวกเป็นกรรมการคุมสอบให้แจ้งเปลี่ยนแปลงด่วน เพื่อมิต้องแก้ไขภายหลัง  ภายในวันที่ 30 ธันวาคม  2557 ที่ ศน.วรรณา  โทร 087-0635371

ติดต่อ สพป.สก.1