ขอเชิญร่วมโครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดโครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าในเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการปกครองท้องถิ่น ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://kpi.ac.th ภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1