ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน 2 หลัง

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนจำนวน 2 หลัง อาคาเรียนแบป ป1. ก

และอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ถึง

วันที่ 5 มกราคม  2558   ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนบ้านทุ่งโคน ในวันและเวลาราชการ

037-247368 ,081-8630412

ekkasarnpra1