แจ้งตารางอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน

แจ้งตารางอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน  ในวันที่ 20-21 ธันวาคม 2557  1