ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนใน อ.วังน้ำเย็น เรื่องการเข้าค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-Net) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โรงเรียนขยายโอกาส)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) เพื่อจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-Net) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โรงเรียนขยายโอกาส)เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2558 ระยะเวลา 2 วัน

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) อำเภอวังน้ำเย็น จะจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558 และ วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558  ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 โดยให้โรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนละ 5 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โรงเรียนขยายโอกาส) โรงเรียนละ 7 คน ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2557 ที่ Email      [email protected]     หรือ เบอร์โทรศัพท์  นางสุรางค์  เจริญนาน    086-0736233

ติดต่อ สพป.สก.1