ขอเชิญเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญครูภาษาอังกฤษร่วมเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษในหัวข้อ “Professional Development for English Language Teachers in Today’s Digital World” ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ อาคาร ๓ ชั้น ๘ ห้องประชุม ๔ บริษัท  ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และห้องประชุมวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ที่มีความประสงค์ให้แจ้งไปที่ ๐๒ – ๒๘๒ ๖๗๓๔ ต่อ ๑๘ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา