แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุ

แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับการอบรมในวันที่ 20-21 ธ.ค.57   ให้ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโดยเร็ว  9

ติดต่อเรา