ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งกรรมการคุมสอบ O-NET

โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ส่ง รายชื่อกรรมการคุมสอบ O-NET ด่วน (ภายในวันนี้)  16 ธ.ค.57   ทาง E-mail. wanna7266 @hotmail.com

1. โรงเรียนบ้านคลองหาด

2.โรงเรียนบ้านวังปืน

3.โรงเรียนบ้านซับถาวร

4.โรงเรียนบ้านวังยาง

5.โรงเรียนบ้านนาดี

6.โรงเรียนบ้านพรหมนิมิิตร (นักการ)

7.โรงเรียนบ้านเขาน้อย

8.โรงเรียนบ้านธารนพเก้า

9.โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

10.โรงเรียนบ้านท่าเต้น

11.โรงเรียนบ้านหนองข่า

12.โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร

13.โรงเรียนดาราสมุทร

14.โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น

15.โรงเรียนบ้านซับเจริญ

16.โรงเรียนบ้านท่าตาสี

17.โรงเรียน ออป.6

18.โรงเรียนวัดเกศแก้ว

19.โรงเรียนวังไผ่

20.โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข

21.โรงเรียนบ้านซับสิงโต

22.โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์  (นักการ)

ติดต่อเรา