ค่ายปูพื้นฐานนักเรียนชั้นป.3และป.6

โรงเรียนบ้านหนองหว้า  ได้จัดกิจกรรมค่ายปูพื้นฐานนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
และชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ครั้งที่  1 
ในวันที่  13 – 14  ธันวาคม  2557
4 1 2 3

ติดต่อ สพป.สก.1