เรื่อง…อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ในการประชุมครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครู

เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จึงให้ข้าราชการครูที่มีรายชื่อตามบัญชีที่แนบมาพร้อมนี้ นำสำเนาวุฒิบัตรผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา ส่งที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 เพื่อประกอบการแต่งตั้งต่อไป

หมายเหตุ  ฝากผู้อื่นมาส่งได้

บัญชีรายชื่อ

ติดต่อ สพป.สก.1