ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

โรงเรียนบ้านภูเงิน มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน

ประกาศ

เอกสารสอบราคา

ติดต่อ สพป.สก.1