แจ้งโรงเรียนในสังกัด เกี่ยวกับการแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุอบรม

แจ้งโรงเรียนในสังกัด เรื่องการแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุอบรม  ในวันที่  20-21  ธันวาคม 2557  โรงเรียนใดยังไม่แจ้งรายชื่อให้แจ้งรายชื่อภายในวันที่  15  ธันวาคม  2557

ติดต่อเรา