ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย

ประกาศโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

ที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย

**********************

ด้วย โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา โดยได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตามคำสั่งที่  22 / 2546  สั่ง ณ วันที่  8  กรกฎาคม  2546  มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย

โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงิน 193,300  บาท 

(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
  2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  1. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียน  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติม ในวันที่ 19  ธันวาคม  2557  ระหว่างเวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ  ณ โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 

          กำหนดยื่นซองสอบราคาวันที่ 12  ธันวาคม  2557  ถึงวันที่ 22  ธันวาคม  2557  ระหว่างเวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น. โดยยื่นซองด้วยตนเองตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่  1  /2558  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที่  23   ธันวาคม  2557  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ณ  โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ตั้งแต่วันที่  12  ธันวาคม  2557 

ถึงวันที่  22  ธันวาคม  2557  ระหว่างเวลา  08.30  น.  ถึง 16.30  น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  08-1586-6930 ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ  ณ  วันที่  12   ธันวาคม  2557

 (นางสาวนิตยา  แสนใจกล้า)

 ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา

ติดต่อ สพป.สก.1