ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย

ประกาศโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา

เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

ที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย

**********************

ตามที่  โรงเรียนมหาธิคุณวิทยาได้ดำเนินการประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงิน 193,300  บาท  (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)  ตามเอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  1/2558  กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่   11  ธันวาคม  2557  ถึงวันที่   22  ธันวาคม  2557  ระหว่างเวลา 08.30 น.  ถึง 16.30  นั้น

เนื่องจาก  ข้อมูลในประกาศมีความคลาดเคลื่อน  จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับซ่อมแซม

อาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย  ลงวันที่  11  ธันวาคม  2557

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่  12   ธันวาคม  2557

 

 

(นางสาวนิตยา  แสนใจกล้า)

ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา

 

ติดต่อเรา