แจ้งโรงเรียนที่ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 มารับเงิน

ให้โรงเรียนที่ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
มารับเงินค่าอาหารนักเรียน/ค่าพาหนะ ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ติดต่อ สพป.สก.1