ชนะเลิศ จ้า ^_^

เด็กหญิงปัทมา  อ่อนศิริทรัพย์  ชนะเลิศ

การประกวดแข่งขันร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย  ประเภทอายุ  11-14 ปี

และเป็นตัวแทนจังหวัดสระแก้ว ไปแข่งขันต่อที่ จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ฝึกสอน  นายจีรศักดิ์  จะยันรัมย์    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)

             นายสาธิต  จังพานิช  ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010

ติดต่อ สพป.สก.1