นิเทศการอ่าน-เขียนภาษาไทย ป.3 และทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ป.6

วันที่ 12 ธันวาคม 2557 ท่านรองฯบุญสม  ทองทา  ออกนิเทศการอ่าน-เขียนภาษาไทย นักเรี่ยนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และทดสอบทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่

aa

bbcc

ติดต่อ สพป.สก.1