ประชาสัมพันธ์การอบรมครูภาษาไทย

กลุ่มนิเทศฯ ขอส่งเอกสารการอบรมครูภาษาไทย  เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 6 – 7 ธ.ค. 57 เพื่อให้โรงเรียนขยายผล สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Remote Drive

ติดต่อ สพป.สก.1