ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์มีความประสงค์ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก ( ตามเอกสารแนบท้าย)

12-12-2557 14-22-40_0035 12-12-2557 14-23-17_0036

ติดต่อ สพป.สก.1