ขอเชิญศึกษาเรียนรู้และเข้าเยี่ยมชมสวนสัตว์

สวนสัตว์นครราชสีมา ขอเชิญโรงเรียนได้นำนักเรียนศึกษาเรียนรู้และเข้าเยี่ยมชมสวนสัตว์ และเข้าค่ายพักแรม ๒ วัน ๑ คืน ตั้งแต่วันนี้ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ สำหรับโรงเรียนที่สนใจสามารถติดต่อประสานงานได้ที่ ๐๘๖ – ๔๖๘๕๘๙๗

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน