ติดต่อรับทุนอุดหนุนงานวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)  มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยเกี่ยวกับภารกิจงานของ สกสค. ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร ได้ที่ www.otep.go.th โทร ๐๒ – ๒๘๒ ๔๑๙๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา