ประชุมเตรียมงานวันเด็ก๕๘

๐๘๘ – ๐๒๒ – ๕๘๗๙

นายพีระพงษ์  ไชยทองศรี   รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

IMG_8079 IMG_8081 IMG_8083 IMG_8085 IMG_8086

IMG_8074 IMG_8075 IMG_8076 IMG_8077 IMG_8078

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา