เชิญประชุมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ศูนย์ Peer Center เครือข่ายอำเภอเมืองสระแก้ว

รายละเอียด

ศูนย์ Peer Center เครือข่ายอำเภอเมืองสระแก้ว

ขอเรียนเชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประชุม พร้อมเพรียงกัน

ในวันจันทร์ที่  15  ธ้นวาคม 2557  เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา