ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย

ประกาศโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
ที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย
**********************
ด้วย โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา โดยได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามคำสั่งที่ 22 / 2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย
โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 193,300 บาท
(สองแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติม ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา
กำหนดยื่นซองสอบราคาวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. โดยยื่นซองด้วยตนเองตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 1 /2557 ลง วันที่ 11 ธันวาคม 2557 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 08-1586-6930 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2557
(นางสาวนิตยา แสนใจกล้า)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา

เอกสารสอบราคา

ติดต่อ สพป.สก.1