ประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับครูผู้ช่วย

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับครูผู้ช่วย จำนวน 6 คน ได้แก่

1.นางภานิชา ศิลาชัย        ครูผู้ช่วย
2.นางสาวสุวรรณีย์   ปริปุณณะ    ครูผู้ช่วย
3.นายอนุพงษ์ ปราสาทภิญโญ      ครูผู้ช่วย
4.นายพงศ์อนันต์  มัดถาปะโท      ครูผู้ช่วย
5.นางสาวสกุณา จันโท       ครูผู้ช่วย
6.นางสาวจริยาวรรณ ชะรุมรัมย์     ครูผู้ช่วย
คณะกรรมการประเมินได้แก่
1.นางวันเพ็ญ พิสุทธิพงษ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง
นางชูสรี แนวสุข ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
นายทองคำ ทิพวรรณธนพร ตำแหน่ง ครู
ในวันอังคาร ที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557
PRAMERN1 PRAMERN2 PRAMERN3 PRAMERN4 PRAMERN5 PRAMERN6 PRAMERN7 PRAMERN8 PRAMERN9 PRAMERN10 PRAMERN11 PRAMERN12 PRAMERN13 PRAMERN14 PRAMERN15 PRAMERN16 PRAMERN17 PRAMERN18 PRAMERN19 PRAMERN20 PRAMERN21 PRAMERN22 PRAMERN23 PRAMERN24 PRAMERN25 PRAMERN26 PRAMERN27 PRAMERN28

ติดต่อเรา