ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ ๒๒ หัวข้อ “สะเต็มประเทศไทย – นวัตกรรมการศึกษาไทย” ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://econference.sut.ac.th/scimath22 โทร ๐๔๔ – ๒๒๔ ๑๘๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1