แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

แจ้งทุกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน
โดยให้โรงเรียนใส่รูปผู้เข้าแข่งขันในบัตรประจำตัวทุกรายการที่เป็นตัวแทนในระบบ แล้วจึงดำเนินการพิมพ์บัตรประจำตัว
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.เข้า  central64.sillapa.net/sp-center
2. เข้าระบบใช้ username/password ของโรงเรียน
3. เพิ่มรูปในบัตรประจำตัวใหม่ (คลิกกิจกรรมที่เป็นตัวแทน เลือกไฟล์และอัพโหลด)
4. พิมพ์บัตรประจำตัว (ผู้เข้าแข่งขันแต่ละกิจกรรม)
5. Click เพื่อดาวน์โหลด