โรงเรียนบ้านคลองเจริญ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง    ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,051,000 บาท   (สี่ล้านห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

003

ติดต่อเรา