“วันพ่อแห่งชาติ”

11-20111130165632

ธ ทรงเป็นพระมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่
ธ ทรงเป็นหลักชัยอันสูงค่า
ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ไทรในนภา
ธ ทรงเป็นพระราชาของข้าไทย
เป็นหยาดฝนโชลมใจไทยทั่วถิ่น
เป็นเหมือนน้ำที่หลั่งรินให้กินใช้
พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ปัดเป่าภัย
ขอเกิดในใต้พระบาททุกชาติกาล
……………..
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านเทศมงคล
……………………………..

           วันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็น วันชาติ อีกด้วย
วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา หลักการและเหตุผลที่มีการจัดตั้งวันพ่อขึ้นแห่งชาติ เนื่องจากพ่อ เป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคมที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนและตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสังคมควรที่จะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็น “วันพ่อแห่งชาติ”
ดอกพุทธรักษา สัญลักษณ์แห่งวันพ่อแห่งชาติ
ใน วันพ่อแห่งชาติของทุกปี ดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ ตัวแทนของวันพ่อ ได้แก่ ดอกพุทธรักษา ซึ่งทางคณะกรรมการได้คัดเลือกเนื่องจากดอกพุทธรักษรเป็นดอกไม้ที่มีสีเหลือง ทองสวยงาม และมีนามที่เป็นมงคลเป็นสัญลักษณ์อีกด้วย

วัตถุประสงค์ในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ

๑. เพื่อเทิดทูน และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะพ่อของแผ่นดิน ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย
๒. เพื่อให้ผู้เป็นลูกได้สำนึกถึงพระคุณของพ่อ และตระหนังถึงหน้าที่ของลูกที่พึงมีต่อพ่อ ได้แก่ การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ
๓. เพื่อให้ผู้ที่เป็นพ่อได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนที่พึงมีต่อบุตร ธิดา และครอบครัว
๔. เพื่อเผยแพร่พระคุณ และบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
๕. เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงบทบาท และพระคุณของพ่อที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
๖. เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับพ่อ และลูกที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี สมควรแก่การชื่นชมยกย่องของสังคมโดยทั่วไป
๗. เพื่อยกย่องพ่อดีเด่น และลูกที่มีความกตัญญูต่อพ่อ

กิจกรรม
– ประดับธงชาติไทยบริเวณอาคารบ้านเรือน
– จัดพิธีศาสนสงฆ์ ทำบุญใส่บาตร อุทิศเป็นพระราชกุศล น้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
– จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 ในการนี้ โรงเรียนบ้านเทศมงคล
ภายใต้การนำของท่าน ผอ.ขวัญวรา  พิชญชานันท์
ได้ถือโอกาสจัดกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” ขึ้น ณ ห้องกิจกรรมโรงเรียนบ้านเทศมงคล
ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
เพื่อให้นักเรียนทุกคน สำนึกในบุญคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ในฐานะ พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อพ่อ

 ร่วมลงนามถวายพระพร
11-IMG_1930-tile

นิมนต์พระมาทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อความเป็นศิริมงคล
15-IMG_2072-tile 16-IMG_2115-tile

นางขวัญวรา  พิชญชานันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน นำ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ร่วมถวายพระพร
12-IMG_2005-tile

รำอวยพร เชิญพระขวัญ
14-IMG_2042-tile

การแสดงของนักเรียนระดับอนุบาล 1-2
19-IMG_2200-tile20-IMG_2220-tile

การแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒
21-IMG_2246-tile

การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓,๔
23-IMG_2280-tile

การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕,๖
25-IMG_2290-tile

พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียน ในการประกวดแข่งขัน กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
25-IMG_2332-tile

หลังจบการแสดงทั้งหมด นักเรียนและผู้ปกครองร่วมรับประทานอาหารอย่างมีความสุข
29-IMG_2369-tile

ติดต่อเรา