ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนทุกโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเขียนสะกดคำด้วยกิจกรรมคัดลายมือ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1  ให้มารับเกียรติบัตรของครูและนักเรียน ที่กลุ่มนิเทศฯ

(ศน.ทิพย์วรรณ  สุวรรณ)

ติดต่อเรา