แจ้งการแก้ไขการรับสำเนา

ด้วยจังหวัดสระแก้ว ได้แจ้งการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี จากเดิม “ให้หน่วยงานราชการทุกแห่งยอมรับสำเนาทะเบียนบ้าน ที่นายทะเบียนจัดทำมอบให้เจ้าของบ้านยึดถือไว้เป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อราษฎรจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปขอคัดสำเนาจากสำนักทะเบียนอีก” เป็น “ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งยอมรับสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่นายทะเบียนจัดทำมอบให้เจ้าบ้านยึดถือไว้เป็นเอกสารของทางราชการ สำหรับกรณีที่มีความจำเป็นต้องได้หลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน ก็ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้น จัดทำสำเนาขึ้นเอง เพื่อราษฎรจะได้ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการคัดสำเนาหรือถ่ายเอกสารทะเบียนอีก”

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา