ต่อใบอนุญาตขับรถ

จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญผู้ที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถ สามารถต่ออายุและเปลี่ยนประเภทใบอนุญาต ได้ที่อุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ สอบถามโทร ๐๓๗ – ๒๔๒ ๘๗๔

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1