ติวเตรียมสอบ O-NET

กลุ่มเครือข่ายวังทอง จัดให้มีการติว O-Net สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกวันศุกร์ ในเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์เป็นสถานที่จัดติว O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีโรงเรียนบ้านคลองอุดม โรงเรียนบ้านโคกน้อย โรงเรียนบ้านเขาแหลม และโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ติดต่อ สพป.สก.1