ประชาสัมพันธ์กลุ่มเครือข่ายวังน้ำเย็น

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการจัดให้มีการคัดเลือกบุคคล องค์กรและหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึกให้เป็นเกียรติ และแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ จำนวน 22 ราย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จึงให้กลุ่มเครือข่ายชื่อบุคคล องค์กร หน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงศึกษาธิการจำนวน 1 ราย จึงแจ้งให้โรงเรียนในเครือข่ายวังน้ำเย็นเสนอชื่อเข้ามาเพื่อรับการพิจารณา ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

หมายเหตุ รายละเอียดหลักเกณฑ์ดูได้จากหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ.04153/4070  ลว. 27พ.ย.2557

ติดต่อ สพป.สก.1