พิธีถวายสัตย์ฯ

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองสระแก้ว เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๑ ปี จังหวัดสระแก้ว ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ต่อมาเวลา ๐๘.๓๐ น. ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะมาลัยกรแด่อนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ จากนั้น เวลา ๐๙.๒๐ น. ได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมีข้าราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ครู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง ในพิธีดังกล่าว พระราชธรรมภาณี เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยพระสงฆ์สมณศักดิ์ จำนวน ๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นราชสักการะและราชสดุดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ข้าราชการทุกคน มีอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีจิตสำนึก มีทัศนคติ มีพฤติกรรมในการทำงาน เป็นข้าราชการที่ดี เป็นที่รักของประชาชน ยึดพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา มาเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ มุ่งมั่นรักษาความดี ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

IMG_4916 IMG_4919 IMG_4931 IMG_4932 IMG_4940 IMG_4945 IMG_4948 IMG_4950 IMG_4955 IMG_4963 IMG_4967 IMG_4973

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช  ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1