ด่วนที่สุด !! เชิญครูวิชาการโรงเรียนเครือข่ายหาดไทรทองและเครือข่ายคลองอุดมซับเข้าร่วมประชุม

เชิญครูวิชาการโรงเรียนเครือข่ายหาดไทรทองและเครือข่ายคลองอุดมซับเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ณ โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม ใันวันที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. โดยให้เตรียมตัวอย่างข้อสอบ O-NET ปี 2555-2556 และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

ติดต่อเรา