การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๔ ภูมิภาค ๓ หลักสูตร

แจ้งให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการลูกเสือโรงเรียนในสังกัดและเอกชนทุกแห่ง ที่สนใจ
สมัครโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๔  ภูมิภาค ๓ ส่งใบสมัครมายังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘
หากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าไม่เข้ารับการอบรม (๑ คน สมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้
๑ หลักสูตร) รายละเอียดดังแนบray 4 3

ติดต่อเรา