ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น

โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ก ราคาของงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ก ในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 243,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ณ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น (เว้นวันหยุดราชการ)
กำหนดยื่นซองสอบราคาวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
(เว้นวันหยุดราชการ) โดยยื่นซองด้วยตนเองตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 1/2557 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2557 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3755-0024 , 0-3724-6096 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ   Sobraka 3 2

ติดต่อ สพป.สก.1