สอบ Pre O-net ปีการศึกษา 2557

 

สอบ Pre O-net โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-net ประจำปีการศึกษา 2557

 

 

ติดต่อเรา