ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก โรงเรียนบ้านคลองปลาโด

โรงเรียนบ้านคลองปลาโด มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ก โรงเรียนบ้านคลองปลาโด ราคาของงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ก ในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 387,800 บาท (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
กำหนดยื่นซองสอบราคาวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ณ โรงเรียนบ้านคลองปลาโด โดยยื่นซองด้วยตนเองตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 1/2557 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านคลองปลาโด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่โรงเรียนบ้านคลองปลาโด ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3724-7646 ในวันและเวลาราชการ
ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบSOBRAKA

ติดต่อ สพป.สก.1