โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

ตามที่ สพป.แจ้งการอนุมัติจ่ายเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (สป)

ตามโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

และให้โรงเรียนแจ้งบัญชีเงินฝากเพื่อรับการโอนเงินฯ นั้น

ขอเรียนว่า สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้โอนเงินให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร จำนวน 38 โรงเรียนแล้ว

ให้โรงเรียนนำสมุดบัญชีไปปรับ และดำเนินการตามโครงการฯ ต่อไป รายงานผลตามแบบ

ภายในวันที่ 15 มีนาม 2558

ติดต่อ สพป.สก.1